Socijalno uključivanje jedan je od proklamovanih ciljeva Evropske unije. U pitanju je proces unapređenja uslova za društveno uključivanje, naročito osoba isključenih iz društvenih procesa, kroz stvaranje mogućnosti za inkluziju, obezbeđivanje pristupa resursima, omogućavanjem da se njihov glas čuje i da se njihova ljudska prava poštuju.

Do društvenog isključivanja dolazi ne samo zbog toga što neko trenutno nema posao ili prihode, već i zbog toga što ove osobe imaju malo izgleda za napredak u budućnosti. Unapređenje društvene inkluzije podrazumeva borbu protiv siromaštva i svih vidova diskriminacije.

Osobe sa invaliditetom spadaju među najugroženije društvene grupe kako u Srbiji tako i Evropskoj uniji jer su izložene diskriminaciji u svim oblastima društvenog života. Pored toga, oni su jedna od najugroženijih grupa po stopi siromaštva, kao i rizika od siromaštva. Kao najvažniji faktori rizika od siromaštva u Republici Srbiji prepoznati su: radni status, obrazovanje, brojčanost domaćinstva, lokacija prebivališta i broj dece. Takođe, problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću su rasprostranjeni stereotipi i predrasude.

Žene sa invaliditetom su u riziku od višestruke diskriminacije, nevidljive su u javnoj sferi, ne učestvuju u dovoljnoj meri u javnom i političkom životu, suočavaju se sa teškoćama u ostvarivanju svojih prava i izložene su rodno zasnovanom nasilju.

Obezbeđivanje adekvatne zaštite prava osoba sa invaliditetom jedan je od najosetljivijih elemenata društveno-razvojne, ekonomske i socijalne politike društva, a odnos prema ugroženim i marginalizovanim grupama i njihovo efektivno društveno uključivanje pokazuju dostignuti nivo svesti i napretka samog društva.

Evropska komisija je ove godine predstavila Strategiju o pravima osoba sa invaliditetom za razdoblje 2021 – 2030. Cilj strategije je osigurati da sve osobe sa invaliditetom u Evropi, bez obzira na rod, rasno ili etničko poreklo, veru ili uverenje, starosno doba ili seksualnu orijentaciju uživaju svoja ljudska prava, imaju jednake mogućnosti učešća u društvu, osigurano nesmetano kretanje kao i pristup objektima, da mogu odlučivati o tome gde, kako i s kim žele da žive,  i da nisu više izložene diskriminaciji.

Republika Srbija je 2020. usvojila Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine čiji je cilj poboljšanje sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji i njihovo ravnopravno učešće u društvu. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz uklanjanje prepreka u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih aspekata koji doprinose izjednačavanju njihovih mogućnosti i ostvarivanju inkluzivne jednakosti.

Jedan od najvažnijih ciljeva u inkluziji osoba sa invaliditetom nije samo izgradnja objekata, rešavanje stanovanja ili omogućavanje njihovog nesmetanog kretanja, već obezbeđivanje čitavog niza usluga koje će im omogućiti da samostalno i dostojanstveno vode život, poput obrazovanja, odnosno doškolovavanja, prekvalifikovanja, podrške u zasnivanju i tokom radnog odnosa, usluga koje su vezane za centre za socijalni rad, bolnice, domove zdravlja, itd. Inkluzija osoba sa invaliditetom podrazumeva obezbeđivanje čitavog niza usluga na centralnom i lokalnom nivou kako bi se njihovo uključivanje odvijalo u kontinuitetu.

EU je daleko najveći donator u Srbiji, uključujući i donacije za proces inkluzije osoba sa invaliditetom, sa projektima vrednim skoro 62 miliona evra od 2008.

Puno ekonomsko i socijalno učešće osoba sa invaliditetom od ključnog je značaja ukoliko se želi ostvariti uspeh u postizanju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. Podrška Evropske unije društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom vredna je skoro 62 miliona evra, od 2008. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. Delegacija Evropske unije u Srbiji podržava Paraolimpijski komitet Srbije. Cilj ove podrške su što bolji rezultati sportista i inkluzija u sportu, koji bi trebalo da bude dostupan svima. Evropska unija radi na promociji inkluzije u svim sferama društva.